Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ

meble-focus.pl

§1 Postanowienia wstępne

Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez meble-focus.pl, który określa warunki świadczenia Usług Elektronicznych przez INTERNI Krzysztof Lenart z siedzibą w Rychtalu za pośrednictwem witryny meble-focus.pl na rzecz Klientów.

Klient to podmiot, który zawiera ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.

Konsument to Klient, który zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca to INTERNI Krzysztof Lenart z siedzibą w Rychtalu przy ul. Kępińskiej 15, kod pocztowy: 63-630, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6191859020, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu.

Sklep to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url meble-focus.pl. Sklep świadczy na rzecz Klientów Usługi Elektroniczne, w tym Sprzedaż.

Usługa Elektroniczna to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. 

Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Produktów przez Klienta. Dodanie Produktu do listy Produktów objętych zamówieniem następuje poprzez użycie przycisku „Do koszyka”, znajdującego się przy Produkcie w obszarze strony internetowej Sklepu.

Sprzedaż to świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługa sprzedaży Produktów bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłana i otrzymywana za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywaniem danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej.

Umowa to umowa o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Usługi Elektronicznej.

Dane Kontaktowe Sprzedawcy to dane Sprzedawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. adres: ul. Kępińska 15, 63-630 Rychtal, adres poczty elektronicznej: biuro@meble-focus.pl, numer telefonu: 697 386 800

Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Sprzedawca może skontaktować się z Klientem, obejmujące adres, adres poczty elektronicznej i numer telefonu.

Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Sklepu znajdującego się na jego stronie internetowej.

Dostarczamy zakupiony towar własnymi samochodami firmowymi. 

Proszę zwrócić uwagę na fakt że transport jest zawsze wiązany. Dostawa odbywa się od poniedziałku do soboty (wyjątkowo w niedziele) w godzinach 6.00 do 23.00.  

Termin dostawy ustala sprzedawca, nie klient
Nie umawiamy się na konkretne terminy dostawy. Nasi kierowcy jeżdżą od poniedziałku do piątku, aczkolwiek nie oznacza to że mogą wybrać Państwo dzień dostawy. Termin dostawy zostaje wyznaczony przez nas w przedziale poniedziałek-sobota w godzinach 6.00 - 23.00

Zawsze podajemy godzinę dostawy telefonicznie w przeddzień transportu. Istnieje również możliwość aby kierowca potwierdził przyjazd godzinę przed przyjazdem. 

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas wnoszenia mebli ponieważ wtedy są najczęściej uszkadzane. Późniejsze naprawy są bardzo trudne i najczęściej niemożliwe do wykonania u Państwa u domu. Powyższe uszkodzenia nie podlegają reklamacji, przez co naprawa bądź wymiana oraz transport będzie odpłatny. 

Koszt transportu obejmuje dostarczenie mebli pod dom lub blok -  kierowca nie ma obowiązku wnoszenia mebli. Obowiązkiem kierowcy jest jedynie dowieźć meble pod wskazany adres, wniesienie leży po stronie klienta

Kierowca może pomóc we wniesieniu mebli, aczkolwiek jest to kwestia indywidualna dogadania się klienta z kierowcą 

Ze względu na specyfikę mebla, niezbędna jest pomoc przynajmniej dwóch osób przy wnoszeniu. Reklamacje  Bardzo prosimy o sprawdzenie stanu mebli przy odbiorze, ponieważ reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych uwzględniane będą tylko i wyłącznie po zgłoszeniu uszkodzenia kierowcy w momencie dostawy i sporządzeniu stosownego protokołu. 

Odbierając przesyłkę bez zastrzeżeń kupujący oświadcza , że nie wnosi uwag co do jakości oraz stanu technicznego odbieranego towaru.

§1 Ogólne warunki umowne

Sprzedawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Sklepu, w brzmieniu: meble-focus.pl

Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

Świadczenie wszystkich Usług Elektronicznych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

§2 Warunki korzystania

W celu korzystania ze Sklepu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

Korzystanie ze Sklepu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością. 

Zarządzanie zamówieniami Klienta odbywa się za pośrednictwem formularza zamówienia. 

§3 Świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi Elektroniczne:

Udostępnienie formularza zamówień,

Zapytanie o Produkt, 

Wprowadzenie recenzji o Produkcie,

Umowa o świadczenie usługi udostępnienia formularza zamówień zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza zamówień i zostaje rozwiązana w chwili złożenia zamówienia lub zaniechania jego złożenia przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza zamówień znajdującego się na stronie internetowej Sklepu, w celu wysłania zamówienia do Sprzedawcy.

Umowa o świadczenie usługi zapytania o Produkt zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z opcji zapytania o Produkt i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niej lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie opcji zapytania o Produkt, w celu zapytania Sprzedawcy o dostępność Produktu. 

Umowa o świadczenie usługi wprowadzania recenzji o Produkcie zawierana jest na czas oznaczony w chwili rozpoczęcia korzystania z formularza wprowadzania recenzji o Produkcie i zostaje rozwiązana w chwili skorzystania z niego lub zaniechania tej czynności przez Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie formularza wprowadzania recenzji o Produkcie, w celu jej wprowadzenia. Umowa zakazuje zamieszczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobre obyczaje, godzącym w interesy Sprzedawcy lub postanowienia Regulaminu i uwzględnia uprawnienie Sprzedawcy do moderacji wprowadzonych recenzji, w przypadku gdy naruszają one postanowienia Regulaminu.

Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi Elektronicznej może być rozwiązana przez Klienta lub Sprzedawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Sprzedawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.

§4 Zamówienie

Zamówienia na Produkty można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk.

Po skompletowaniu listy zamówień Produktów, w obszarze Koszyka Klient określa: 

Dane Kontaktowe Klienta, żądany dokument zakupu, wraz z ewentualną nazwą firmy i numerem NIP,

sposób Dostarczenia Produktów, poprzez wybór właściwej opcji Dostarczenia,

sposób płatności, poprzez wybór właściwej opcji płatności,

adres Dostarczenia jeśli jest on inny, niż wskazany w Danych Kontaktowych Klienta..

Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności. 

Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola realizacji w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu. 

Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu przesyłki przez Sprzedawcę. 

Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Produkty, zmianę adresu Dostarczenia.

Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu Danych Kontaktowych Klienta. Informacja może zawierać następujące sposoby modyfikacji zamówienia:

anulowanie w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

dokonanie podziału Produktów podlegających Dostarczeniu na część której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

anulowanie zamówienia w całości, co skutkuje umorzeniem wartości zamówienia.

W przypadku zamówień na meble tapicerowane możemy wymagać wpłaty zaliczki na konto Sprzedawcy w wysokości 10% wartości zamówionego towaru(nie mniej niż 200 zł). 

Czas realizacji liczony jest od zaksięgowania zaliczki.

Zaliczka wymagana jest także w przypadku mebli kuchennych- kwota zaliczki ustalana indywidualnie.

Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w drodze przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail pod wskazany w Danych Kontaktowych Klienta adres elektroniczny. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

§5 Sprzedaż

Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę sprzedaży Produktów na odległość, za pośrednictwem Sklepu.

Przedmiot Umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Produktów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Produktów i zapłaty Sprzedawcy ceny Produktów.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających na obniżeniu ceny Produktu do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Produktów podlegających promocji. 

Zawierając Umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Produktów bez wad.

Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

Wydanie Produktów następuje niezwłocznie, a nigdy nie później niż w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy. Czas wydania Produktów jest różny dla poszczególnych Produktów.

Czas realizacji wydania Produktów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

Wydanie Produktów odbywa się:

w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia, za pośrednictwem Przewoźnika, pod adres podany przez Klienta,

w przypadku wyboru odbioru osobistego Produktów przez Klienta, bezpośrednio w siedzibie Sklepu w Dniach Roboczych, po uprzednim telefonicznym ustaleniu godziny odbioru.

Wydanie Produktów następuje:

niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, w przypadku wyboru przez Klienta metody płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

jednocześnie z przyjęciem płatności, w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktów,

niezwłocznie, w przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pobraniem,

w chwili ich powierzenia Przewoźnikowi, jeśli Sprzedawca nie miał wpływu na jego wybór przez Konsumenta.

Sprzedawca potwierdza wydanie Produktów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, pod adres podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. 

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

Dostarczona przesyłka powinna zostać zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać sporządzenia właściwego protokołu. 

§6 Płatności 

Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Produktów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Produktu. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Produkcie są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Produktu i wybranej formy płatności.

Koszty transakcji i Dostarczenia Produktu ponosi Klient.

Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Produktów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Produkty wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta. 

Sklep umożliwia następujące sposoby płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie stacjonarnej Sklepu,

przelewem na rachunek bankowy Sklepu,

gotówką przy odbiorze za pobraniem od Przewoźnika.

przelewem za pośrednictwem płatności PayU

Termin płatności należności uiszczanych gotówką przypada na chwilę wydania Produktu, a termin płatności należności płaconych przelewem na dzień wskazany w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę. 

Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu lub przesłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta, w zależności od woli Klienta.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.

Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

odstąpienia od Umowy przez Konsumenta,

rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Produktów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7 Reklamacje i gwarancje

Dodatkowe informacje

Prosimy zwrócić szczególną uwagę podczas wnoszenia mebli ponieważ wtedy są najczęściej uszkadzane.

Powyższe uszkodzenia nie podlegają reklamacji, przez co naprawa bądź wymiana oraz transport będzie odpłatny. 

Ze względu na specyfikę mebla, niezbędna jest pomoc przynajmniej dwóch osób przy wnoszeniu.

Bardzo prosimy o sprawdzenie stanu mebli przy odbiorze, ponieważ reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych uwzględniane będą tylko i wyłącznie po zgłoszeniu uszkodzenia kierowcy w momencie dostawy i sporządzeniu stosownego protokołu.  Odbierając przesyłkę bez zastrzeżeń kupujący oświadcza , że nie wnosi uwag co do jakości oraz  stanu technicznego  odbieranego towaru. 

Należy pamiętać, że kolory w rzeczywistości mogą różnić się od tych na zdjęciach i ma na to wpływ wiele czynników. 

Reklamacje

Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Sprzedawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.

Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Produktów objętych Umową Sprzedaży oraz innych Usług Elektronicznych. 

Sprzedawca odpowiada za wady Produktów w przypadku ich stwierdzenia przez Klienta przed upływem 2 lat od dnia Dostarczenia. Klient jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie Produktu w ciągu 2 miesięcy od dnia jej stwierdzenia.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwy albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową wymagałby nadmiernych kosztów.

Jeżeli Klient nie jest Konsumentem, Sprzedawca może odmówić wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Produktu sprzedanego.

Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Obniżona cena o której stanowi pkt 10 i 11 powyżej, powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.

Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,

Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,

Skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

Meble odbieramy własnym transportem - prosimy o nie wysyłanie ich na własną rękę.

W przypadku wymiany elementu bądź zwrotu mebli prosimy klienta o zdemontowanie zestawu oraz w miarę możliwości zabezpieczenie go do transportu. Nasi kierowcy nie mają możliwości demontażu. Towar powinien być zabezpieczony w taki sam sposób jak w przypadku dostawy bądź w sposób zbliżony, gwarantujący bezpieczny transport. W przypadku braku takich zabezpieczeń kierowca ma prawo odmówienia przyjęcia towaru

W przypadku zgłoszenia prosimy o wysłanie następujących informacji:

 

Kompletne dane zamówienia:

  • Imię nazwisko

  • kod pocztowy z miejscowością

  • ulica z numerem budynku

  • nr telefonu

  • nr zamówienia (jeśli takowy był nadany)

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: INTERNI Krzysztof Lenart 63-630 Rychtal, ul. Kępińska 15

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta: ___________________________________________________________________

Adres Klienta: ____________________________________________________________________________________

Nr telefonu Klienta: ________________________________________________________________________________

Adres e-mail Klienta: ______________________________________________________________________________

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję: 

adres pocztowy,

adres e-mail.

Reklamacja dotyczy: 

Umowy Sprzedaży z dnia __________ produktu ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Umowy o świadczenie innej Usługi Elektronicznej _________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

inne:______________________________________________________________________________________

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji: ________________

Opis problemu:

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________

Kilka zdjęć.

Dokładny opis zdarzenia.

§9 Postanowienia uzupełniające

Zdjęcia Produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu co nie ma wpływu na ich funkcjonalność i parametry użytkowe.

Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Sklepu w celu prezentacji Produktów są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.

Domena internetowa sklepu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.

Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych. 

Sprzedawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.

Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych jest ograniczona do wartości należności z tytułu świadczonej usługi.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za: 

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych, spowodowane siłą wyższą,

przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług Elektronicznych na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Sklep świadczy Usługi Elektroniczne,

korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,

następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,

szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.

Żądanie reklamacji:

usunięcie wady Produktu lub Usługi

wymiana Produktu na wolny od wad

obniżenie ceny Produktu

odstąpienie od Umowy

Klient przyjmuje do wiadomości, że:

Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. W takim przypadku, Klient jest uprawniony do reklamowania Produktu przy zastosowaniu uprawnień wynikających z gwarancji, poprzez dokonanie reklamacji do gwaranta. Złożenie reklamacji do gwaranta może zostać dokonane za pośrednictwem Sprzedawcy lub bezpośrednio do gwaranta. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Składając reklamację Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez adresata w celu rozpoznania reklamacji i prowadzenia korespondencji z nią związanej. Zgoda ta może być cofnięta w każdej chwili, a Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podpis składającego

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez grande-meble.pl i stanowi je

§10 Postanowienia końcowe

Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”. 

Dane osobowe użytkowników Sklepu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Sklep. Osobom, których dane zostały przez Sklep zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.

Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w odrębnym dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Sklepu.

Zawierając Umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego Sklepu, usunięcia z ważnych przyczyn całej zawartości Sklepu oraz zaprzestania świadczenia Usług oraz zamieszczania w Sklepie treści reklamowych.

Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania. 

W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym przez Administratora Danych Osobowych  Przedsiębiorstwo Krzysztof Lenart INTERNI z siedzibą w Rychtalu (63-630), ul. Kępińska 15,  w celach marketingowych,  w tym na otrzymywaniu informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z Polityką Prywatności i z Regulaminem.

Informujemy, że Pani/ Pana zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@meble-focus.pl

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA 

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy (np. umowy sprzedaży, umowy dostawy lub umowy o dzieło będące rzeczą ruchomą),

w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, 

w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach,

w którym weszli Państwo w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy – w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony,

zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług lub umów, których przedmiotem jest dostarczanie wody, gazu lub energii elektrycznej, w przypadku gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, dostarczanie energii cieplnej lub dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym,

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: INTERNI Krzysztof Lenart 63-630 Rychtal, ul. Kępińska 15, e-mail:biuro@meble-focus.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres INTERNI Krzysztof Lenart ul. Kępińska 15 63-630 Rychtal, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeżeli ze względu na swój charakter rzecz nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 150,00 PLN

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. meble tapicerowane pod zamówienie);

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PRZEDSIĘBIORCY

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość, Przedsiębiorca przekazuje konsumentowi informacje wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Przekazanie tych informacji następuje poprzez udostępnienie treści Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez przedsiębiorcę wraz z załącznikami pod adresem url strony internetowej sklepu internetowego przedsiębiorcy.

Najpóżniej w chwili dostarczenia rzeczy lub przed rozpoczęciem świadczenia usługi przedsiębiorca ma obowiązek przekazać konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy na odległość oraz ewentualną informację o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy.

Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi albo dostarczanie wody, gazu, energii elektrycznej, gdy nie są one dostarczane w ograniczonej objętości lub w ustalonej ilości, lub energii cieplnej ma się rozpocząć przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, przedsiębiorca wymaga od konsumenta złożenia wyraźnego oświadczenia zawierającego takie żądanie.

Niniejszy dokument stanowi załącznik do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez meble-focus.pl i stanowi jego integralną część.