OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Krzysztof Lenart INTERNI z siedzibą w Rychtalu (63-630), ul. Kępińska 15.

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez INTERNI:

-        w celu realizacji zamówienia/ umowy/ świadczenia usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO*),

-        oraz w celach podatkowych  i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

-        w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z zawartą z Panią/Panem umową / świadczonymi usługami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

-        dla celów marketingowych, w tym celów analitycznych i profilowania osób trzecich, w tym partnerów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres, przez który będą przechowywane dane osobowe

-       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia/ umowy/ świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku          przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów podatkowych i księgowych dotyczących zamówienia.

-     Tam, gdzie INTERNI przetwarza dane osobowe w oparciu o  usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celów jeżeli Pan/Pani zgłosi sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

-       Jeśli przetwarzamy dane w oparciu o Pani/Pana zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane wyłącznie przedmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi INTERNI współpracuje przy realizacji zamówień/ umowy/ świadczenia usług i czynności podatkowo- księgowych- przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane osobom trzecim w celach w celach marketingowych, jeżeli wyrazi  Pani/ Pan zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania  danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, może Pani/Pan wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji zamówienia lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzyma Pan/Pani od INTERNI swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/ Panu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji zamówienia i wystawienia faktury.  Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem Pani/ Pana danych osobowych przez  INTERNI, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej w skrócie: RODO; Dz. Urz. UE. L. Nr 119, str. 1).